Głównej zawartości

 

 

 

Rekrutacja
na zajęcia w ramach Klubu Integracji Społecznej (KIS)
dla osób nieaktywnych zawodowo lub biernych zawodowo
trwa od 21.08.2017 r.

W ramach KIS będą odbywały się:
- szkolenia zawodowe,
- zajęcia z doradcą zawodowym,
- zajęcia z psychologiem,
- spotkania Grupy Wsparcia,
- spotkania terapii pedagogicznej.

Udział w Klubie Integracji Społecznej jest bezpłatny.

Informacje:
Klub Integracji Społecznej
ul. Wolności 2 (II piętro, pokój nr 7)
44-230 Czerwionka-Leszczyny
Tel. (32) 7231672; 509983558

Projekt pozakonkursowy pn. "Program integracji społecznej i zawodowej w powiecie rybnickim" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet IX "Włączenie społeczne", Działanie 9.1 "Aktywna integracja", Poddziałanie 9.1.6 "Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty pozakonkursowe".