Głównej zawartości

Rekrutacja
na zajęcia w ramach Klubu Integracji Społecznej (KIS)
trwa od 22.01.2018 r.

Poszukujemy:
osób bezrobotnych z III profilem w Urzędzie Pracy

W ramach projektu oraz KIS będą odbywały się:
- szkolenia zawodowe,
- zajęcia z doradcą zawodowym,
- zajęcia z psychologiem,
- spotkania Grupy Wsparcia,
- spotkania terapii pedagogicznej,
- zajęcia z informatykiem.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Informacje:
Klub Integracji Społecznej
ul. Wolności 2a (II piętro, pokój nr 7)
44-230 Czerwionka-Leszczyny
Tel. (32) 7231672

Projekt konkursowy pn. "Aktywna integracja w powiecie rybnickim" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet IX "Włączenie społeczne", Działanie 9.1 "Aktywna integracja", Poddziałanie 9.1.6 "Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekt OPS i PCPR".