Głównej zawartości

Ochotniczy Hufiec Pracy w Rybniku informuje, iż od 10 maja 2021 r. prowadzi rekrutację kandydatów na rok szkolny 2021/2022.

Podstawowymi warunkami przyjęcia do hufca są:

  • ukończony 15 rok życia oraz nie ukończony 18 rok życia na dzień 1 września 2021 r. (w wyjątkowych przypadkach możliwe jest przyjęcie osoby, która ukończyła 14 oraz 18 rok życia - po indywidualnej konsultacji z kierownikiem jednostki),

  • ukończenia minimum szóstej klasy szkoły podstawowej nowego lub starego typu, świadectwem ukończenia II klasy gimnazjum (w przypadku przyjęcia do klasy VIII) lub I klasy gimnazjum (w przypadku przyjęcia do klasy VII),

  • stan zdrowia pozwalający podjąć praktykę zawodową (zaświadczenie lekarza medycyny pracy).

Oferta Ochotniczego Hufca Pracy w Rybniku:

  • Szkoła Podstawowa dla Dorosłych (dalej SPdD)

To oferta dla uczniów chcących ukończyć szkołę podstawową oraz zdobyć konkretny zawód. Do SPdD rekrutowane są osoby, które ukończyły 15 lat. Naukę można rozpocząć w 7 lub 8 klasie. Absolwenci, po zakończeniu nauki, otrzymują świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z przyuczeniem do wykonywania określonej pracy i będą mieli możliwość kontynuacji nauki zawodu w formie pozaszkolnej (kursowej) lub szkołach branżowych. Nauka w SPdD odbywa się w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej na terenie Kampusu.

  • Branżowa Szkoła I Stopnia

Kształcenie w tym typie szkoły trwa 3 lata i kończy się egzaminem na tytuł zawodowy zdawanym przed komisją rzemieślniczą lub Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Hufiec Pracy współpracuje z kilkoma Branżowymi Szkołami I Stopnia w Rybniku i okolicznych miejscowościach. Zapewnia praktyki zawodowe dla wszystkich kandydatów chcących zdobyć pełne uprawnienia zawodowe.

  • Nauka zawodu w systemie kursowym

Forma pozaszkolna to możliwość zdobycia zawodu po trzyletnich praktykach u pracodawcy oraz kursach dokształcających. Po ukończeniu nauki absolwenci mogą przystąpić do egzaminu zawodowego i uzyskują pełne kwalifikacje.Forma pozaszkolna jest możliwa dla absolwentów szkół podstawowych w wieku 15-18 lat. Stanowi formę realizacji obowiązku nauki.

Informator oraz druki rekrutacyjne można pobrać ze strony Ochotniczego Hufca Pracy w Rybniku (zakładka Rekrutacja).

Zapraszamy !!!