Głównej zawartości

Celem programu o nazwie "Koperta Życia" jest uświadomienie mieszkańcom Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny znaczenia posiadania w miejscu ogólnie dostępnym dokładnych informacji dotyczących stanu zdrowia, które mogą być wykorzystane przez służby medyczne w przypadku stanu zagrożenia życia lub zdrowia.

Realizatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.

Program skierowany jest do mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dotkniętych niepełnosprawnością, przewlekłą chorobą, jak również do wszystkich innych zainteresowanych mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, którzy ukończyli 60 rok życia.

Udział w programie jest bezpłatny i dobrowolny.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest spełnienie w/w kryteriów oraz wypełnienie wniosku o wydanie pakietu "Koperta Życia".

W skład pakietu "Koperta Życia" wchodzi przezroczysta plastikowa koperta, karta informacyjna, naklejka na "Kopertę Życia" oraz naklejka na lodówkę.

Koperta życia wraz z kartą informacyjną powinna być przechowywana w lodówce - miejscu łatwym do zlokalizowania.

Lodówka zawierająca "Kopertę Życia" powinna być oznakowana poprzez umieszczenie na drzwiach lodówki naklejki.

Karta informacyjna jest ważna do momentu zmiany sytuacji zdrowotnej. W takim przypadku uczestnik programu zobowiązany jest wymienić kartę informacyjną na nową. Ośrodek Pomocy Społecznej wyda na podstawie zaświadczenie lekarskiego potwierdzającego zmianę sytuacji zdrowotnej nową kartę informacyjną.

Uczestnik programu zobowiązuje się do:
1) wypełnienia drukowanymi literami karty informacyjnej, potwierdzenia danych zawartych w karcie własnoręcznym, czytelnym podpisem oraz potwierdzenia tychże danych przez lekarza,
2) umieszczenie karty informacyjnej w "Kopercie Życia" i umieszczenie jej w lodówce,
3) oznaczenie lodówki naklejką.

Miejscem odbioru pakietu jest Ośrodek Pomocy Społecznej (Punkt Terenowy Nr 1 - pracownicy socjalni przy ul. Wolności 2a, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, II piętro, pokój nr 2 - w godzinach pracy Ośrodka).

"Koperta Życia" wydawana jest od 3 kwietnia 2017 r.

 

Do pobrania: