Głównej zawartości

Mieszkańcy stworzą wyjątkową wystawę. Poszukiwane stare zdjęcia !

Zameczek w Leszczynach, stacja kolejowa, kościół, szkoła, pomnik, stadion, ratusz …. - to one przez lata budują klimat Leszczyn. Grupa mieszkańców – uczestników projektu pod nazwą „Reintegracja i integracja stanowi przyszłość naszego miasta – Program Aktywności Lokalnej” - postanowiła przypomnieć wszystkim dawne czasy.

Powstanie wystawa „Leszczyny sprzed lat”. Każdy może przyłączyć się akcji. Zdjęcia, które zostaną wykorzystane na wystawie można przynosić do „Zameczku” w Leszczynach do 30 kwietnia (w godzinach od 8.00 do 14.00). Zdjęcia zostaną zeskanowane i oddane.

Dokumenty do pobrania:


Projekt "Reintegracja i integracja stanowi przyszłość naszego miasta – Program Aktywności Lokalnej" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs