Kontrast

Czcionka

A+ A-
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
Poniedziałek: 07:00 - 17:00 Wtorek: 07:00 - 15:30 Środa: 07:00 - 15:30 Czwartek: 07:00 - 15:30 Piątek: 07:00 - 14:00

Pomoc dla osób głuchych i głuchoniewidomych

W związku z wejściem w życie 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, osoby głuche i głuchoniewidome mające problemy w komunikowaniu się mogą korzystać podczas załatwiania spraw w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach z pomocy tłumacza języka migowego.

Aby skorzystać z usługi należy zgłosić swoją planowaną wizytę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach co najmniej 3 dni przed tym zdarzeniem:

 • kontaktując się telefonicznie pod numerem 32 43 12 039,
 • wysyłając fax pod numer 32 72 31 217,
 • bezpośrednio w Sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja 36B, 44-230 Czerwionka-Leszczyny,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ops@czerwionka-leszczyny.com.pl
 • listownie na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach, ul. 3 Maja 36B, 44-230 Czerwionka-Leszczyny.

Zgłoszenie może być dokonane w sposób dostępny dla osoby uprawnionej. Powinno ono zawierać:

 • imię i nazwisko osoby zgłaszającej (uprawnionej) wraz ze wskazaniem terminu i godziny, w której zgłaszający zgłosi się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach,
 • wskazanie wybranej metody komunikowania się oraz rodzaju sprawy w jakiej zamierza stawić się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach,
 • wskazanie sposobu kontaktu na wypadek potrzeby szybkiego kontaktu w wypadku braku możliwości realizacji świadczenia usługi (np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej).

W kontakcie z ośrodkiem osoba uprawniona (głucha) będzie miała prawo do:

 • pośrednictwa tłumacza PJM - polskiego języka migowego,
 • pośrednictwa tłumacza SJM - systemu językowo-migowego.

Ponadto dla osoby głuchoniewidomej może to być tłumacz przewodnik, nazwany w ustawie "tłumaczem SKOGN (systemu komunikowania się osób głuchoniewidomych)".

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoby uprawnione mają ponadto prawo do skorzystania w kontaktach z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach z pomocy osoby przybranej, to jest osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.

Gdzie i co możesz załatwić w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach prowadzi działalność w pięciu budynkach.

Główna siedziba znajduje się w budynku przy ul. 3 Maja 36B w Czerwionce-Leszczynach. Do budynku prowadzi jedno wejście ogólnodostępne: od strony ulicy 3 Maja 36B. Wejście te posiada pochylnię, umożliwiającą wjazd na wózku inwalidzkim.

W budynku tym znajdują się:

 • Biuro Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach,
 • Biuro Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach,
 • Biuro Głównej Księgowej,
 • Sekretariat Ośrodka,
 • Dział Organizacyjny prowadzący sprawy związane z organizacją pracy Ośrodka oraz prowadzeniem Zakładowej Składnicy Akt,
 • Dział Świadczeń Rodzinnych, do którego zadań należy w szczególności prowadzenie postępowań w sprawach przyznawania świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz związanych z przyznawaniem pomocy z zakresu ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
 • Dział Finansowo-Księgowy zajmujący się sprawami związanymi z obsługą finansowo-księgową budżetu Ośrodka oraz obsługą płacową pracowników Ośrodka,
 • Zespół Obsługi Prawnej udzielający kierownictwu Ośrodka opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
 • Biuro Specjalisty ds. Kadr prowadzącego politykę kadrową Ośrodka oraz zajmujący się sprawami w zakresie BHP,
 • Biuro Informatyka, który zajmuje się obsługą informatyczną Ośrodka,
 • Biuro Inspektora Ochrony Danych, do którego zadań należy ochrona procesów przetwarzania danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.

W budynku przy ulicy Wolności 2A w Czerwionce-Leszczynach są:

na pierwszym piętrze:

 • Sekcja Dodatków Mieszkaniowych realizująca zadania z zakresu dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego, a także zajmująca się prowadzeniem postępowań w sprawach przyznawania stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego oraz wydawaniem Kart Dużej Rodziny,

na drugim piętrze:

 • Dział Pomocy Społecznej, w skład którego – w tej lokalizacji – wchodzi Sekcja Pracy Socjalnej i Sekcja Świadczeń Pomocy Społecznej realizujących swoje zadania w ramach Punktu Terenowego Nr 1. Do ich zadań należy w szczególności przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, prowadzenie pracy socjalnej w środowisku, dokonywanie analizy i oceny zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń oraz przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach przyznawania zasiłków celowych i specjalnych celowych, zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego, zasiłków okresowych, pomocy rzeczowej, usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zasiłków stałych, pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie, gorącego posiłku w szkołach, przedszkolach i jadłodajniach, potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, schronienia,
 • Placówka Wsparcia Dziennego w Czerwionce zajmująca się wspieraniem rozwoju dzieci i młodzieży, wyrównywaniem zdiagnozowanych deficytów oraz oddziaływaniem na środowisko młodego człowieka, w szczególności zagrożone wykluczeniem społecznym,
 • Biuro Radcy Prawnego, do którego zadań należy prowadzenie obsługi prawnej Ośrodka i jego poszczególnych komórek organizacyjnych, w tym udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zajmująca się prowadzeniem działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, a w szczególności zwiększanie dostępności pomocy do tych osób,
 • Zespół Przeciwdziałania Przemocy wykonujący zadania w szczególności poprzez realizację procedury "Niebieskie Karty" w ramach Grup Roboczych, diagnozę i podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie, podejmowanie działań interwencyjno-edukacyjnych w rodzinach z problemem przemocy w rodzinie,
 • Klub Integracji Społecznej, którego celem działania jest pomoc osobom oraz ich rodzinom z podobnymi problemami życiowymi w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestniczenia w życiu lokalnej społeczności, jak również w powrocie do pełnienia określonych ról społecznych, a także w podniesieniu swoich kwalifikacji zawodowych, stanowiących wartość na rynku pracy,
 • Biuro Psychologa.

W budynku przy ulicy Ogrodowej 6 w Czerwionce-Leszczynach znajduje się:

Punkt Terenowy Nr 2 (wejście od strony dojazdu do wewnętrznego parkingu szkoły) wchodzący w skład Działu Pomocy Społecznej. Do jego zadań należy w szczególności przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, prowadzenie pracy socjalnej w środowisku, dokonywanie analizy i oceny zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, a także kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń.

W budynku przy ulicy Ks. Pojdy 35 w Czerwionce-Leszczynach znajduje się:

Placówka Wsparcia Dziennego w Leszczynach zajmująca się wspieraniem rozwoju dzieci i młodzieży, wyrównywaniem zdiagnozowanych deficytów oraz oddziaływaniem na środowisko młodego człowieka, w szczególności zagrożone wykluczeniem społecznym.

W budynku przy ulicy Młyńskiej 21A w Czerwionce-Leszczynach znajduje się Centrum Usług Społecznych w ramach którego są:

na parterze:

 • Świetlica środowiskowa, w której odbywają się różnorodne zajęcia, takie jak: wychowawcze, profilaktyczne, edukacyjne czy sportowe, oraz prowadzone są różnego rodzaju zajęcia z arteterapii oraz muzykoterapii rozwijające pasje i talenty dzieci,

na piętrze:

 • Biura Pracowników Socjalnych, do których zadań należy w szczególności przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, prowadzenie pracy socjalnej w środowisku, dokonywanie analizy i oceny zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, a także kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
 • Biura Asystentów Rodziny, których zadaniem jest towarzyszenie rodzinie, szczególnie rodzinie z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań jej trudnej sytuacji życiowej, tak aby rodzina w przyszłości potrafiła samodzielnie poradzić sobie z różnymi problemami.

Szczegółowe zakresy działania wyżej wymienionych Działów, Sekcji oraz pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy opisane są w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.

Osoba odpowiedzialna za dostępność w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach, w związku z realizacją ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, wyznaczył w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach Pana Michała Stokłosę jako osoby odpowiedzialnej za dostępność w jednostce.

Do zadań wyżej wymienionej osoby należy

 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach,
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • monitorowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe