Kontrast

Czcionka

A+ A-
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
Poniedziałek: 07:00 - 17:00 Wtorek: 07:00 - 15:30 Środa: 07:00 - 15:30 Czwartek: 07:00 - 15:30 Piątek: 07:00 - 14:00

Barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym udzielana jest od 1 stycznia 2005 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Pomoc ta jest przyznawana w dwóch formach:

  • stypendium szkolnego,
  • zasiłku szkolnego.

Udzielana jest uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

Aby otrzymać stypendium szkolne miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, obecnie jest to kwota 600,00 zł.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom między innymi w formie:

  • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
  • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w 80% dofinansowana jest ze środków budżetu państwa, 20% stanowią środki własne gminy.

Wartość dofinansowania: 30 000,00 zł.

Wartość całkowita: 70 000,00 zł.