Kontrast

Czcionka

A+ A-
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
Poniedziałek: 07:00 - 17:00 Wtorek: 07:00 - 15:30 Środa: 07:00 - 15:30 Czwartek: 07:00 - 15:30 Piątek: 07:00 - 14:00

Program "Czerwionka-Leszczyny przyjazna seniorom", zwany dalej "Programem", skierowany jest do seniorów. Na potrzeby Programu przyjmuje się, że seniorem jest osoba, która ukończyła 60 rok życia i zamieszkuje na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Celem programu jest poprawa jakości życia seniorów poprzez zaspokojenie ich psychicznych, społecznych i duchowych potrzeb, podniesienie poziomu aktywności, zwiększenie dostępności między innymi w zakresie usług kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych, kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych w społeczeństwie oraz zapewnienie pomocy w sytuacjach kryzysowych.

Osiągnięcie wyżej wymienionego celu realizowane będzie poprzez:

 1. ofertę działań Uniwersytetu Trzeciego Wieku obejmującą:
  • wykłady o różnorodnej tematyce,
  • kursy języków obcych,
  • kursy obsługi komputera i korzystania z internetu,
  • zajęcia rekreacyjno-usprawniające itp.,
  • koordynację działań związanych z wydawaniem Ogólnopolskiej Karty Seniora - Czerwionka-Leszczyny.
 2. wprowadzenie w ramach Ogólnopolska Karta Seniora karty miejskiej, uprawniającej do korzystania z szeregu ulg proponowanych przez partnerów, którymi będą jednostki organizacyjne Gminy i Miasta oraz podmioty i instytucje prywatne, które zawrą z Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny porozumienia o współpracy w zakresie realizacji Programu. Podstawą uzyskania ulg będzie wyżej wymieniona Karta, wykorzystywana wyłącznie przez seniora, któremu została wydana. Potwierdzeniem przystąpienia Partnera do Programu będzie informacja umieszczona w widocznych miejscach przy wejściu oraz w punktach kasowych jego obiektu,
 3. wprowadzenie "Koperty Życia" w szczególności dla osób zamieszkujących samotnie. W Kopercie powinny znajdować się wszystkie dane, które mogą być potrzebne ratownikom medycznym na wypadek konieczności udzielenia pomocy osobie potrzebującej. Sama Koperta winna znajdować się w lodówce oznakowanej logiem Koperty Życia,
 4. promocję i informację dla i na rzecz seniorów realizowaną poprzez między innymi imprezy pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, mające na celu prezentację dorobku i potencjału seniorów, zachęcające do aktywnego życia zarówno w wymiarze indywidualnym jak i społecznym, ukazywanie osiągnięć seniorów i ich wkładu w rozwój gminy i miasta oraz eksponowanie więzi międzypokoleniowych.

Program jest realizowany od 1 stycznia 2017 roku.