Kontrast

Czcionka

A+ A-
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
Poniedziałek: 07:00 - 17:00 Wtorek: 07:00 - 15:30 Środa: 07:00 - 15:30 Czwartek: 07:00 - 15:30 Piątek: 07:00 - 14:00

Informacje ogólne

Na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach przy ulicy 3 Maja 36B można skorzystać z darmowego bezprzewodowego internetu (WiFi).

Wystarczy:

 • wybrać sieć: "Publiczny Internet dla Każdego",
 • zaakceptować regulamin,
 • zalogować się,
 • korzystać z bezpłatnego Internetu.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym regulaminem, a następnie zachęcamy do korzystania z bezpłatnego internetu.

Regulamin korzystania z sieci bezpłatnych punktów publicznego dostępu do Internetu bezprzewodowego typu Hotspot
– „Publiczny internet dla każdego”

 1. Niniejszy Regulamin korzystania z sieci bezpłatnych punktów publicznego dostępu do Internetu bezprzewodowego typu Hotspot– „Publiczny internet dla każdego”, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z dostępu do Internetu za pomocą bezprzewodowej sieci komputerowej (WiFi) – Publiczny internet dla każdego, zwanej dalej ”Siecią”, zrealizowanej w ramach projektu „Budowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Czerwionce-Leszczynach” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie nr 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.
 2. Sieć działa na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w następujących lokalizacjach:
  • w budynkach, w których działalność prowadzi Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, tj. przy ul. Parkowej 9 w Czerwionce-Leszczynach, przy ul. Parkowej 9A w Czerwionce-Leszczynach, przy ul. Aleja Św. Barbary 6 w Czerwionce-Leszczynach, przy ul. Wolności 11 w Czerwionce-Leszczynach, przy ul. 3 Maja 19 w Czerwionce-Leszczynach,
  • w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja 36B w Czerwionce-Leszczynach,
  • w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Wolności 2 w Czerwionce-Leszczynach,
  • w budynku Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja 15 w Czerwionce-Leszczynach,
  • w budynku Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ulicy Wolności 11 w Czerwionce-Leszczynach,
  • w budynku Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce-Leszczynach przy ulicy Polnej 6 w Czerwionce-Leszczynach.
 3. Właścicielem i dostawcą Sieci jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, zwana dalej „Gminą”, która ponosi opłaty związane z jej eksploatacją.
 4. Z Sieci mogą korzystać mieszkańcy Gminy oraz turyści przebywający na jej terenie.
 5. Korzystanie z Sieci jest możliwe po uprzednim zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu w portalu autoryzacji.
 6. Czas trwania sesji wynosi 30 minut, po którym następuje jej zerwanie. Dalsze korzystanie możliwe jest po ponownym zalogowaniu się. Za korzystanie z Sieci Gmina nie będzie pobierała opłat od Użytkownika.
 7. Gmina nie gwarantuje:
  • stałej przepustowości łącza i innych jego parametrów,
  • ciągłego pokrycia terenu gminy sygnałem radiowym,
  • nieprzerwanego, poprawnego funkcjonowania Sieci,
  • dostępności wszystkich usług sieciowych, aplikacyjnych i internetowych.
 8. Gmina zastrzega sobie prawo do:
  • rejestrowania informacji mogących posłużyć do ustalenia tożsamości osób, które naruszyły ustalenia Regulaminu, prowadząc to w sposób nie naruszający prywatności Użytkownika,
  • uniemożliwienia dostępu Użytkownikom naruszającym postanowienia Regulaminu oraz przekazania zarejestrowanych informacji upoważnionym służbom.
 9. Każdy Użytkownik łącząc się z Siecią zobowiązuje się:
  • wykorzystywać Sieć do celów zgodnych z prawem,
  • nie udostępniać, nie przesyłać ani nie ściągać z Sieci żadnych treści, które są niezgodne z prawem lub których prawa własności nie należą do Użytkownika,
  • nie przesyłać, nie udostępniać i nie pobierać z Sieci treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste lub niezgodnych z ogólnie przyjętą etykietą,
  • nie wykorzystywać dostępu do Sieci do celów rozpowszechniania nie zamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym czy jakimkolwiek innym, tzw. SPAMU,
  • nie rozpowszechniać wirusów komputerowych lub innych programów plików, treści mogących uszkodzić sprzęt innych Użytkowników Sieci,
  • nie naruszać zabezpieczeń stosowanych w Sieci.
 10. Kategorycznie zabronione jest:
  • usiłowanie uzyskania dostępu do jakichkolwiek zasobów, do których Użytkownik nie jest uprawniony, próby ominięcia zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewodowym (tj. zmiana adresu IP, nadanego przez serwer DHCP, stosowanie tuneli, itp.),
  • udostępnianie oraz pobieranie z Sieci materiałów chronionych prawami autorskimi (oprogramowanie, filmy, muzyka, itp.), treści rasistowskich, faszystowskich i pornograficznych,
  • korzystanie z aplikacji i programów komputerowych służących do pobierania plików przez Użytkownika Sieci, np. P2P, P12M, czy Torrent'y,
  • dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie sygnału poprzez stosowanie repeaterów, routerów, anten, kabli itp. urządzeń,
  • uruchamianie usług serwerowych na urządzeniach podłączonych do punktów udostępniających bezpłatną i bezprzewodową Sieć,
  • wszelkie inne działanie Użytkownika, które może zostać uznane za niebezpieczne dla funkcjonowania Sieci lub sprzeczne z prawem.
 11. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzone przez Użytkownika operacje dokonane za pośrednictwem Internetu. Nie odpowiada ona również za działania pobranego z Sieci Internet oprogramowania, ani za ewentualne szkody spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez to, że Użytkownik za pośrednictwem Sieci skorzystał z Internetu. Użytkownik we własnym zakresie dba o bezpieczeństwo swoich danych.
 12. Użytkownik w pełni odpowiada za podejmowane przez siebie działania, ze szczególnym uwzględnieniem działań mogących stanowić naruszenie przepisów prawa, w tym prawa autorskiego.
 13. Użytkownik podłączając się do Sieci jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia swojego sprzętu przed niepowołanym dostępem z zewnątrz, oraz do posiadania oprogramowania antywirusowego oraz firewall'a.
 14. Użytkownik może zostać bez uprzedzenia czasowo lub na stałe odłączony od Sieci za działania niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami, zagrażające bezpieczeństwu Sieci, jak również za nieodpowiednie zabezpieczenie, skonfigurowanie swojego sprzętu lub złamanie jakiegokolwiek zapisu Regulaminu.
 15. Gmina zastrzega sobie prawo bieżącego monitorowania i archiwizowania wykorzystywanych za pośrednictwem Sieci zasobów Internetu oraz przetwarzania i udostępniania tych danych na żądanie uprawnionych instytucji, w tym danych dotyczących zestawianych połączeń, konfiguracji sprzętowej i programowej wykorzystywanego sprzętu, adresów MAC kart sieciowych, dane o lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, z którego wykonywane jest połączenie i innych danych przesyłanych przez Router lub urządzenia współpracujące do Systemu Hotspot - „Publiczny internet dla każdego"oraz dostarczanych przez zaimplementowane w Systemie mechanizmy i narzędzia własne oraz firm trzecich i narzędzia analityczne. W stosunku do danych osobowych przechowywanych w Systemie Hotspot - „Publiczny internet dla każdego"stosuje się przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 16. Niezapoznanie się lub niezrozumienie Regulaminu przez Użytkownika nie zwalnia go od odpowiedzialności za jego przestrzeganie.
 17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 18. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z korzystania z Sieci przez Użytkownika będzie właściwy sąd powszechny.
 19. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony bez uprzedzenia Użytkownika.

Regulamin został wprowadzony Zarządzeniem Nr 567/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z sieci bezpłatnych punktów publicznego dostępu do Internetu bezprzewodowego typu Hotspot - "Publiczny internet dla każdego".

Dofinansowanie ze środków UE

Projekt „Budowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Czerwionce-Leszczynach” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie nr 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Cel projektu

Celem projektu jest umożliwienie za pośrednictwem hotspotów, dostępu do korzystania z usług cyfrowych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu związanego z brakiem dostępu do sieci internetowej.