Kontrast

Czcionka

A+ A-
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
Poniedziałek: 07:00 - 17:00 Wtorek: 07:00 - 15:30 Środa: 07:00 - 15:30 Czwartek: 07:00 - 15:30 Piątek: 07:00 - 14:00

Asystent rodziny

to osoba, która towarzyszy rodzinie, szczególnie rodzinie z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań jej trudnej sytuacji życiowej. Pomaga i wspiera w pokonywaniu trudności tak, aby rodzina w przyszłości potrafiła samodzielnie poradzić sobie z różnymi problemami.

Asystent pracuje z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub innym miejscu uzgodnionym z rodziną (urzędy, organizacje, szkoły, Sąd i inne).

Do zadań asystenta należy:

 • pokazywanie, w jaki sposób prawidłowo wychowywać dzieci i opiekować się nimi;
 • doradzanie jak organizować i spędzać wolny czas;
 • udzielenie rodzicom pomocy w rozeznaniu sytuacji szkolnej dziecka, zachęcanie i towarzyszenie rodzicom w czasie wizyt w szkołach, przedszkolach, poradniach i innych instytucjach;
 • uczenie, w jaki sposób rozmawiać ze sobą, aby się rozumieć; wspieranie w dbanie o zdrowie członków rodziny, pomoc w ustalaniu terminów wizyt u lekarzy;
 • pokazywanie, jak prawidłowo prowadzić gospodarstwo domowe (gotowanie, sprzątanie, zakupy, podział obowiązków domowych);
 • doradzanie, jak planować wydatki;
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych (towarzyszenie w czasie wizyt w różnych urzędach, organizacjach, instytucjach, nauka pisania pism urzędowych, wypełniania dokumentów);
 • pomaganie osobom szukającym pracy, jak pisać życiorys i list motywacyjny, nauka sposobów skutecznego poszukiwania pracy;
 • pomoc w sytuacjach, które zagrażają zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu dzieci i dorosłych członków rodziny;
 • informowanie i pomoc w kontaktowaniu się z organizacjami, instytucjami, które pomagają dzieciom i rodzinie.

Formy wsparcia asystenta rodziny dzielą się na:

Wsparcie dla kobiet w ciąży i rodzin w ramach ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Z usprawnień skorzystać mogą:

 • rodziny dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne uposledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, ktora powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
 • kobiety w ciąży i ich rodziny, ze szczegolnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej (występowanie różnych chorób matki lub płodu, np. cukrzycy, nadcisnienia tętniczego, niedoczynności tarczycy, itp., zagrożenia poronieniem, czy przedwczesnym porodem),
 • kobiety, które otrzymały informację o tym, iż ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu,
 • kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych,
 • kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu: poronienia, urodzenia dziecka martwego, urodzenia dziecka niezdolnego do życia, urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo smiertelnymi schorzeniami.

Podstawą do skorzystania z uprawnień jest:

 • zaświadczenie, ktore potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, ktore powstały w paranatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego posiadającego specjalizację II stopnia lub tytułu specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatalogii lub neonatologii,
 • zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczną nie póżniej niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Asystent rodziny pomoże Ci w:

 • pozyskaniu wiedzy o miejscach oraz specjalistach, gdzie możesz otrzymać wsparcie,
 • załatwieniu sprawy w różnych instytucjach na podstawie Twojego upoważnienia,
 • uzyskaniu pomocy dla Ciebie i Twoich bliskich, także finansowej,
 • skutecznym radzeniu sobie z trudnościami w opiece i wychowaniu,
 • podejmowaniu trafnych decyzji oraz wyborów dotyczących Ciebie i dziecka.

Ze wsparcia asystenta rodziny możesz skorzystać w każdej sytuacji, gdy wyrazisz taką wolę. W tym celu należy wystąpić z wnioskiem do Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.

wsparcie zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Zadania asystenta realizowane są na rzecz:

 • rodzin, które wychowują maloletnie dzieci i mają problemy w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych wobec nich,
 • rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w których wychowują się dzieci lub których dzieci zostały okresowo umieszczone w pieczy zastępczej.

Zasady przydzielenia wsparcia w postaci asystenta rodziny:

 • w przypadku gdy Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach poweźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy,
 • po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego pracownik socjalny dokonuje analizy sytuacji rodziny. Jeżeli z analizy wynika konieczność przydzielenia asystenta, pracownik socjalny występuje do dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej z wnioskiem o jego przydzielenie.

Zakres i obszar działania asystenta rodziny:

 • udzielania pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
 • udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych,
 • wspieranie aktywności spolecznej rodzin,
 • motywowanie czlonków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udzielania pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,
 • motywowaniu do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
 • udzielanie wsparcia dzieciom poprzez uczestnictwo w zajęciach w Placówkach Wsparcia Dziennego,
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci.

Ważne!!!

Informacje na temat oferowanej pomocy uzyskać można w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach (ul. 3 Maja 36B, 44-230 Czerwionka-Leszczyny) pod numerami telefonów: +48 (32) 43 12 039, +48 (32) 72 29 402 i +48 502 138 942 oraz e-mail ops@czerwionka-leszczyny.com.pl.