Kontrast

Czcionka

A+ A-
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
Poniedziałek: 07:00 - 17:00 Wtorek: 07:00 - 15:30 Środa: 07:00 - 15:30 Czwartek: 07:00 - 15:30 Piątek: 07:00 - 14:00

W ramach stypednium szkolnego refundacji podlegają:

 • zakup podręczników szkolnych,
 • inne pomoce naukowe, tj. słowniki, encyklopedie (w tym multimedialne), lektury szkolne, globusy, atlasy, mapy, itp.,
 • przybory szkolne, np. długopisy, zeszyty, piórniki, tornistry, mazaki, bloki rysunkowe, przybory geometryczne, kredki, bibuła, itp.,
 • pokrycie kosztów udziału ucznia w zajęciach artystycznych, sportowych, nauki języka obcego, wyrównujących deficyty rozwojowe, poszerzających wiedzę i zainteresowania ucznia,
 • pokrycie kosztów związanych z wyjazdem ucznia na tzw. "zieloną szkołę" oraz organizowane przez szkoły wycieczki o charakterze edukacyjnym, wyjścia do kina czy teatru,
 • zakup komputera lub jego podstawowych podzespołów w celu unowocześnienia, zakup drukarki, tuszu do drukarki, skanera, oprogramowania, podłączenie komputera do Internetu oraz miesięczne opłaty abonamentowe,
 • porady psychologiczne mające wpływ na prawidłowy rozwój dziecka,
 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych), tj. imiennych biletów na dojazd do i ze szkoły, zakwaterowania w bursie, internacie lub stancji, posiłków w stołówce szkolnej, internatu lub prowadzonej przez inny podmiot,
 • obuwie sportowe na wychowanie fizyczne (po 2 szt. na semestr dla każdego z uprawnionych),
 • strój gimnastyczny na wychowanie fizyczne (po 2 szt. na semestr dla każdego z uprawnionych),
 • strój kąpielowy, klapki, czepek, okulary pływackie - jeżeli uczeń w ramach zajęć szkolnych chodzi na basen,
 • inne pomoce związane z rozwijaniem zainteresowań ucznia, np.: kimono, baletki, strój harcerski, itp. (z zaświadczeniem o uczęszczaniu ucznia na zajęcia karate, balet, itp.),
 • biurko i krzesło do biurka,
 • ubranie robocze wymagane przez szkołę, np. na praktykę zawodową,
 • przybory i materiały do nauki zawodu,
 • instrumenty muzyczne (z zaświadczeniem o uczęszczaniu ucznia do szkoły muzycznej / na kurs / naukę gry na instrumencie),
 • sprzęt sportowy (z zaświadczeniem o uczęszczaniu ucznia w zajęciach sportowych, sekcjach, klubach sportowych, itp.).

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację poniesionych kosztów związanych z edukacją na podstawie następujących dokumentów:

 • imiennych faktur VAT,
 • imiennych rachunków,
 • dowodów wpłaty KP,
 • biletów miesięcznych,
 • zaświadczenia ze szkoły.

Dowody księgowe, tj. faktury VAT, rachunki, wpłaty KP, winny być wystawione na Wnioskodawcę.

Stanowiące podstawę refundacji dowody księgowe potwierdzające dokonanie zakupu pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym winny być wystawione nie wcześniej niż w lipcu bezpośrednio poprzedzającym rok szkolny, a w przypadku podręczników - nie wcześniej niż w czerwcu bezpośrednio poprzedzającym rok szkolny. Rachunki za Internet oraz bilety miesięczne winny obejmować okres od września do czerwca danego roku szkolnego.

Na przedkładanym rachunku powinna widnieć:

 • data wystawienia / sprzedaży,
 • nazwa sprzedającego,
 • imię, nazwisko i adres Wnioskodawcy,
 • numer dokumentu,
 • pełna nazwa przedmiotu, który ma podlegać refundacji,
 • pieczęć i podpis osoby upoważnionej do wystawienia rachunku.

W przypadku zakupu stroju gimnastycznego lub obuwia na lekcje wychowania fizycznego ważne jest, aby na rachunku produkt ten był określony przymiotnikiem „szkolny” lub „sportowy”. Jeżeli zakupiony towar nie posiada tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na rachunku, lub z treści rachunku nie wynika, jaki towar został zakupiony, to Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia potwierdzonego przez sprzedawcę opisu zakupionego przedmiotu. Opis ten może być sporządzony na odwrocie rachunku i winien być opieczętowany i podpisany przez sprzedawcę.

Ubezpieczenie, komitet rodzicielski, opłata za szkołę, akcesoria nie będące podstawowym wyposażeniem komputera (np. kamera internetowa, dyski zewnętrzne, płyty DVD, pamięci przenośne) oraz rzeczy nie związane z edukacją ucznia nie są finansowane w ramach stypendium szkolnego.