Kontrast

Czcionka

A+ A-
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
Poniedziałek: 07:00 - 17:00 Wtorek: 07:00 - 15:30 Środa: 07:00 - 15:30 Czwartek: 07:00 - 15:30 Piątek: 07:00 - 14:00

Zasady użytkowania serwisu internetowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach:

Właściciel witryny

Właścicielem niniejszej witryny internetowej, znajdującej się pod adresem opsczerwionka.pl jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach z siedzibą przy ul. 3 Maja 36B, 44-230 Czerwionka-Leszczyny.

Za treść poszczególnych podstron i publikowanych informacji odpowiadają ich autorzy, będący redaktorami serwisu.

Warunki ogólne

Dane, informacje i opracowania zawarte w serwisie internetowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach są publikowane jedynie dla celów informacyjnych i promocyjnych.

Inne dane wymagane przepisami ustaw i rozporządzeń publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.

Dane zamieszczone w serwisie internetowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim, stanowią własność Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach lub ich autorów.

Ochronie nie podlegają dokumenty publiczne wytworzone przez pracowników Ośrodka.

Korzystanie z serwisu internetowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do warunków korzystania z serwisu określonych w zastrzeżeniach prawnych.

Dostęp do serwisu internetowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach jest bezpłatny.

Warunki użytkowania serwisu

Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo pobierania oraz drukowania stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.

Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w serwisie internetowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach w celach komercyjnych.

Korzystanie z materiałów zamieszczonych na stronie wymaga zgody Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach, poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, takich jak dozwolony użytek w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zabrania się przerabiania, przystosowywania lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian danych zawartych w serwisie internetowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.

Zabrania się wielokrotnego lub systematycznego pobierania z serwisu internetowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczyanch, elementów nawet nie chronionych, których pobranie mogłoby powodować szkodę dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach lub firm hostujących serwis WWW.

Korzystanie z serwisu WWW w zakresie wykraczającym poza dozwolony użytek osobisty, w tym ich dalsze rozpowszechnianie jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.

W przypadku uzyskania zgody Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach na rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych, informacji lub prac lub ich części zawartych w serwisie internetowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach, rozpowszechnianie to i wykorzystywanie dopuszczalne jest na poniższych zasadach:

  • wykorzystywane informacje prezentowane będą w całości, bez zmian, skrótów i przeróbek;

  • wykorzystywane dane, informacje i prace będą posiadały widoczne odwoływanie do serwisu internetowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach poprzez podanie źródła w postaci opsczerwionka.pl.

Otrzymując dostęp do stron Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.

Znaki graficzne, logotypy i część materiałów tekstowych wykorzystanych w stronie stanowią własność ich autorów lub innych podmiotów. Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach nie udziela zgody na ich wykorzystanie w jakiejkolwiek formie poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.

Nazwy produktów i firm pojawiające się w niniejszej witrynie mogą być znakami handlowymi odpowiednich właścicieli i zostały użyte w celach informacyjnych.

Zakres odpowiedzialności Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach

Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego serwisu internetowego ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z niniejszego serwisu internetowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach lub serwisów z nim zlinkowanych, a w szczególności za szkody będące następstwem:

  • interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych;

  • niemożności korzystania z serwisu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach nie daje gwarancji co do całkowitej zgodności z faktycznym stanem rzeczy, wszelkich informacji zamieszczanych na stronach internetowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.

Informacje zawarte w serwisie mogą być nieaktualne pomimo podejmowania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach wszelkich działań mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności całej zawartości serwisu.

Obowiązywanie zasad

Niniejsze warunki korzystania z danych, informacji i opracowań mają zastosowanie do wykorzystania tych danych, informacji i prac, z których korzystanie rozpoczęło się w czasie ich obowiązywania.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach ma prawo jednostronnej zmiany niniejszych warunków w części lub w całości w każdym czasie. Ich stosowanie przyjmuje się do dnia opublikowania treści.