Kontrast

Czcionka

A+ A-
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
Poniedziałek: 07:00 - 17:00 Wtorek: 07:00 - 15:30 Środa: 07:00 - 15:30 Czwartek: 07:00 - 15:30 Piątek: 07:00 - 14:00

Informacje ogólne

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, w imieniu której działa Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach, zawarła porozumienie o współpracy w zakresie realizacji działań przez Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży (I poziom referencyjny nowego modelu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży), zwany dalej Ośrodkiem, prowadzonym przez Centrum Opieki Psychiatrycznej i Psychologicznej NZOZ "Psyche-Med" Joanna Kalus-Grzegorzek z siedzibą w Mikołowie.

Zawarte porozumienie ma na celu umożliwienie opiekunom (rodzinom) dzieci w trakcie leczenia onkologicznego lub po przebytej chorobie onkologicznej uzyskania wsparcia psychologicznego oraz nowych narzędzi pracy z dzieckiem onkologicznym oferowanych przez Ośrodek, a także zwiększenie świadomości pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach na temat możliwości i sposobów wspierania przez środowisko lokalne rodzin, które borykają się z problemem choroby nowotworowej.

Działalność Ośrodka prowadzona jest w ramach projektu "Model DOM - skalowanie innowacji społecznej" (POWR.04.01.00-00-DOM1/22), zwanego dalej Projektem, realizowanego przez DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu w partnerstwie z Fundację Wspierania Zdrowia Dzieci i Młodzieży z siedzibą w Poznaniu.

Ośrodek zawarł kontrakt z NFZ na prowadzenie Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży (I poziom referencyjny nowego modelu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży).

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (IV Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1: Innowacje społeczne).

Celem projektu jest upowszechnienie modelu kompleksowego wsparcia rodzin dzieci w trakcie leczenia onkologicznego lub po przebytej chorobie onkologicznej, z uwzględnieniem instytucji środowiska lokalnego, poprzez wdrożenie modelu w nie mniej niż 15 instytucjach na terenie całego kraju - Ośrodkach Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży (I poziom referencyjny nowego modelu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży).

O Modelu DOM

„Model DOM” koncentruje się na dostarczeniu opiekunom dzieci z chorobą nowotworową nowych narzędzi, które umożliwią wykorzystanie  zasobów własnej rodziny i najbliższego otoczenia w pracy z dzieckiem onkologicznym, a w konsekwencji pomogą również dziecku. Głównym elementem jest wzrost wiedzy i zwiększenie świadomości lokalnych pracowników instytucji pomocy społecznej, psychologów, pedagogów, terapeutów, partnerów społecznych oraz nauczycieli na temat możliwości i sposobów wspierania przez środowisko lokalne rodzin, które borykają się z tym problemem.

Model wsparcia rodzin z dzieckiem onkologicznym, opiera się na trzech filarach:

 • D – dom jako cel

Praca z rodziną w placówce medycznej mająca na celu przygotowanie do opuszczenia stałego lub / i tymczasowego szpitala – współpraca z psychologiem szpitalnym, który pracował z dzieckiem i jego opiekunem.

 • O – opieka nad rodziną

Praca z rodziną w domu, opieka nad rodziną w początkowym okresie adaptacji – współpraca z psychologiem szpitalnym, który pracował z dzieckiem i jego rodziną, weryfikacja w środowisku rodzinnym wstępnej diagnozy, nawiązanie współpracy z lokalnym psychologiem / pedagogiem / terapeutą (w zależności od potrzeb), stopniowe przekazanie rodziny lokalnemu środowisku pod obserwacją psychologa szpitalnego. Etap kończy się przygotowaniem indywidualnego planu pracy opartego o zdiagnozowane zasoby dla rodziny objętej wsparciem.

 • M – moc rodziny

Praca rodziny w domu – etap, w którym rodzina wdraża przygotowane rozwiązania przy współpracy z psychologiem lokalnym lub innym specjalistą, lokalnymi instytucjami wspierającymi rodziny/opiekunów pod opieką psychologa szpitalnego (ewentualne konsultacje, porady, wsparcie itd.), wdrażanie treningu kompetencji rodzicielskich lub treningu ekonomicznego, realizowany jest bieżący monitoring zmiany postaw, umiejętności u rodziców/opiekunów dzieci.

Rodzaje wsparcia

W ramach pomocy oferowanej w ośrodkach można skorzystać z następujących świadczeń:

 • porada psychologiczna diagnostyczna,
 • porada psychologiczna,
 • sesja psychoterapii indywidualnej,
 • sesja psychoterapii rodzinnej,
 • sesja psychoterapii grupowej,
 • sesja wsparcia psychospołecznego,
 • wizyta, porada domowa lub środowiskowa.

Oferowane w ramach projektu wsparcie jest bezpłatne dla wszystkich osób objętych wsparciem. Decyzja o skorzystaniu ze wsparcia jest samodzielną decyzją rodziny.

Szczegółowy opis modelu wraz z pełną dokumentacją jest dostępny na stronie http://wsparciezdrowiadzieci.pl/.

Kontakt z Ośrodkiem

NZOZ „PSYCHE-MED” Centrum Opieki Psychiatrycznej i Psychologicznej Joanna Kalus-Grzegorzek,
ul. Krawczyka 1, 43-190 Mikołów
tel. +48 508 228 749
e-mail: rejestracja.osopp@gmail.com

 • wtorek: 9.00 - 17.00,
 • środa: 13.00 - 18.00,
 • czwartek: 14.00 - 18.00.