Kontrast

Czcionka

A+ A-
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
Poniedziałek: 07:00 - 17:00 Wtorek: 07:00 - 15:30 Środa: 07:00 - 15:30 Czwartek: 07:00 - 15:30 Piątek: 07:00 - 14:00

Informacje ogólne

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny realizuje program „Czerwionka-Leszczyny przyjazna seniorom”.

Celem programu jest poprawa jakości życia seniorów poprzez zaspokojenie ich psychicznych, społecznych i duchowych potrzeb, podniesienie poziomu aktywności, zwiększenie dostępności między innymi w zakresie usług kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych, kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych w społeczeństwie oraz zapewnienie pomocy w sytuacjach kryzysowych.

Jednym z elementów wyżej wymienionego programu jest „Ogólnopolska Karta Seniora – edycja miejska Czerwionka-Leszczyny”, która wydawana jest bezpłatnie na wniosek uprawnionego. Karta nie jest kartą kredytową, płatniczą, bankomatową oraz nie zastępuje żadnej formy płatności.

Jakie uprawnienia daje Karta?

Posiadanie Karty umożliwia osobom starszym korzystanie z szerokiego wachlarza usług z zakresu kultury, sportu, rekreacji, nauki i zdrowia na preferencyjnych warunkach. Zapewnia to system stałych, okazjonalnych lub świątecznych zniżek oferowanych przez podmioty gospodarcze oraz jednostki organizacyjne Gminy, biorące udział w Programie „Ogólnopolska Karta Seniora – edycja miejska Czerwionka-Leszczyny”.

Komu przysługuje?

Karta może zostać przyznana każdej osobie, która ukończyła 60 rok życia i mieszka na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Jak można otrzymać Kartę?

Każdy Senior chcący uzyskać „Ogólnopolską Kartę Seniora – edycja miejska Czerwionka-Leszczyny” powinien pobrać i czytelnie wypełnić wniosek o wydanie karty. Można go uzyskać w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym przy ul. 3 Maja 36D w dzielnicy Czerwionka. Senior zobowiązany jest do osobistego złożenia wniosku przy jednoczesnym okazaniu dowodu tożsamości. Wraz z kartą, każdy Senior otrzyma broszurę zawierającą informację o podmiotach, które przystąpiły do Programu „Ogólnopolska Karta Seniora – edycja miejska Czerwionka-Leszczyny” i oferowanych przez nich zniżkach. Senior będzie uprawniony do korzystania ze zniżek po okazaniu Karty i dowodu tożsamości.

Jak należy korzystać z Karty?

„Ogólnopolska Karta Seniora – edycja miejska Czerwionka-Leszczyny” ważna jest jedynie z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Ma charakter osobisty i nie może być użyczana bądź odstępowana innym nieupoważnionym osobom.

Prawo do korzystania z Karty przysługuje niezależnie od dochodu.

Senior, który nabył uprawnienia wynikające z Karty, korzysta z karty osobiście. Prawo to nie podlega przeniesieniu na inną osobę, a Karta nie może być użyczana bądź odstępowana przez Seniora osobom trzecim. Utrata prawa użytkowania „Ogólnopolskiej Karty Seniora – edycja miejska Czerwionka-Leszczyny” następuje w przypadku śmierci Seniora.

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie lub utratę, zgubienie, zniszczenie Karty, Senior jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie: Sekretariat – Miejski Ośrodek Kultury, ul. 3 Maja 36D, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel. +48 32 43 18 955 wewn. 12.

W przypadku utraty, zgubienia lub uszkodzenia Karty, na wniosek Seniora wydawany jest jej duplikat.

Gdzie można korzystać z „Ogólnopolskiej Karty Seniora – edycja miejska Czerwionka-Leszczyny”?

Senior na podstawie Karty może korzystać tylko ze zniżek udostępnionych przez Partnerów, którzy zadeklarowali współpracę w ramach Programu „Ogólnopolska Karta Seniora – edycja miejska Czerwionka-Leszczyny”. Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są znakiem graficznym Programu. Aby skorzystać ze zniżki należy w punkcie zakupu usługi okazać „Ogólnopolska Karta Seniora – edycja miejska Czerwionka-Leszczyny” wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

„Ogólnopolska Karta Seniora – edycja miejska Czerwionka-Leszczyny” uprawnia do korzystanie ze zniżek w rozmaitych punktach, instytucjach i ośrodkach zdrowia udostępnionych przez Partnerów Programu „Ogólnopolska Karta Seniora”. Łącznie takich punktów na terenie kraju jest już ponad 2500. Na stronie Głos Seniora znajduje się pełna lista firm honorujących „Ogólnopolską Kartę Seniora”.