Kontrast

Czcionka

A+ A-
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
Poniedziałek: 07:00 - 17:00 Wtorek: 07:00 - 15:30 Środa: 07:00 - 15:30 Czwartek: 07:00 - 15:30 Piątek: 07:00 - 14:00

Tytuł prawny do lokalu

Dodatek mieszkaniowy, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w:

 • domu pomocy społecznej,
 • młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
 • schronisku dla nieletnich,
 • zakładzie poprawczym,
 • zakładzie karnym,
 • szkole, w tym w szkole wojskowej

- jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.

Kryterium dochodowe

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:

 • jednoosobowym – 40%,
 • wieloosobowym – 30%

- przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku. Obecną wysokość można sprawdzić na stronie Głównego Urzędu Statystycznego:

 • gospodarstwo jednoosobowe – 2 862,19 zł,
 • gospodarstwo wieloosobowe – 2 146,64 zł.

Jeżeli kwota dodatku mieszkaniowego byłaby niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu wydania decyzji dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się. Dochód do dodatku mieszkaniowego ustala się zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Art. 3 ww. ustawy pkt 1 brzmi:

Ilekroć w ustawie jest mowa o dochodzie - oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

  1. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  2. dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
  3. inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Nie uwzględnia się dochodu osoby, która przebywa w instytucji, o której mowa w art. 2 ust. 3, albo wyprowadziła się z lokalu mieszkalnego albo zmarła przed dniem złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

W przypadku posiadania tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego dochód z tego gospodarstwa ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustala się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego. W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny, o którym mowa w art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

POWIERZCHNIA LOKALU ZAJMOWANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu, w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego, nie może przekraczać dla:

 • 1 osoby – 35 m2 (+ 30%, tj. 45,50 m2),
 • 2 osób – 40 m2 (+ 30%, tj. 52 m2),
 • 3 osób – 45 m2 (+30%, tj. 58,50 m2),
 • 4 osób – 55 m2 (+ 30%, tj. 71,50 m2),
 • 5 osób – 65 m2 (+ 30%, tj. 84,50 m2),
 • 6 osób – 70 m2 (+30%, tj. 91 m2),

a na każdą następną osobę zwiększa się o 5 m2.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Normatywną powierzchnię powiększa się niezależnie od liczby członków gospodarstwa domowego. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

WYSOKOŚĆ DODATKU MIESZKANIOWEGO

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą wydatków poniesionych przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy.

Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację:

 • doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania,
 • ciepłej wody,
 • gazu przewodowego,

wylicza się ryczałt na zakup opału według wytycznych zawartych w ustawie o dodatkach mieszkaniowych.

JAK UBIEGAĆ SIĘ O DODATEK MIESZKANIOWY

Druki potrzebne do złożenia wniosku można pobrać w Sekcji Dodatków Mieszkaniowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach lub ze strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach - zakładka "Formy pomocy - Dodatki mieszkaniowe - Dokumenty do pobrania".

Z wnioskiem trzeba udać się do administracji domu. Musi ona potwierdzić takie dane, jak: adres zamieszkania, nazwa i siedziba zarządcy domu, tytuł prawny do zajmowanego lokalu, sposób ogrzewania lokalu i wody, kwota wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc. Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach za ostatnie 3 miesiące (sprzed daty złożenia wniosku).

Wniosek wraz z dokumentami składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej - Sekcja Dodatków Mieszkaniowych (ul. Wolności 2a, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, I piętro).

Wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzór deklaracji określa Uchwała nr XXXVII/402/21 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 10 września 2021 r.w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

OBOWIĄZKI OSOBY POBIERAJĄCEJ DODATEK MIESZKANIOWY

 • regularne opłacanie różnicy pomiędzy przyznanym dodatkiem mieszkaniowym a faktyczną wysokością wydatków za zajmowany lokal,
 • zgłoszenie wyprowadzenia się z lokalu, na który pobierany jest dodatek mieszkaniowy,
 • osoba korzystająca z dodatku mieszkaniowego jest obowiązana przechowywać dokumenty potwierdzające informacje i dane zawarte we wniosku i deklaracji przez okres 3 lat od dnia wydania decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.